Apartments/Housing

Afton Housing Authority

214 S East
Afton, OK 74331
918-257-4300

Commerce Housing Authority

610 D Street
Commerce, OK 74339
918-675-4748

Curtis Plaza

221 Kanady
Miami, OK 74354
918-542-6474

E Street Plaza

205 B St NE
Miami, OK 74354
918-542-6691

Hud Housing

205 B St. NE
Miami, OK 74354
918-542-6691

Miami Baptist Village

2525 Elm NE
Miami, OK 74354
918-542-7124

Miami Housing Authority

205 B St. NE
Miami, OK 74354
918-542-6691

Miami Towers-Elderly

41 N Main
Miami, OK 74354
918-542-6691

Nine Tribes-Elderly

205 B St. NE
Miami, OK 74354
918-542-6691

Pine Place Apartments-Elderly

1100 Pine Place
Miami, OK 74354
918-542-3616

Saint James Court

103 E Central
Miami, OK 74354
918-542-5378

Brookside Apartments

525 H NW
Miami, OK 74354
918-542-4422

Village Apartments

917 A SE
Miami, OK 74354
918-542-4422

Timber Tree Apartments

1120 East B St
Commerce, OK 74339
918-675-5280

Miami Housing Auathority

205 B. Street NE
Miami, Ok 74354
918.542-6691